Bepaling voor keuze vetafscheider

Capaciteitsbepaling vetafscheider / Vetput

Het criterium voor het plaatsen van een vetafscheider is de hoogte van de vetconcentratie in het afvalwater van uw bedrijf. Voor het bepalen van de capaciteit van de vetafscheider / Vetput is het aantal toestellen met lozingspunten en schrobputjes noodzakelijk. Aan de hand van deze gegevens kan door VETAFSCHEIDERS.NL een capaciteitsberekening gemaakt worden om de noodzakelijke capaciteit van de afscheider te bepalen.

Zie ook hiervoor de capaciteitsberekening op onze site. Capaciteitsberekening

Geen vetafscheider / Vetput ? 

Volgens de “oude” norm hoefde u geen vetafscheider te plaatsen als uw bedrijf afvalwater op het riool loosde met minder dan 300 milligram vet per liter. Deze norm wordt niet meer gehanteerd in het nieuwe activiteitenbesluit. Om géén vetafscheider / Vetput te hoeven plaatsen moet u dus kunnen aantonen dat uw bedrijf geen vetten bij de voedselbereiding gebruikt of dat de activiteiten dermate gering zijn dat u beneden de voorheen genoemde lozingsnorm (300 milligram vet per liter) zit. Om dit te kunnen bewijzen dient u een maatwerkvoorschrift op te stellen waaruit blijkt dat het afvalwater dat u loost niet de doelmatige werking van het rioolstelsel belemmert. Onder normale omstandigheden kan dit worden bereikt door ‘ good-housekeeping ‘waardoor er nauwelijks vet in de riolering komt. Dit geldt voor bijvoorbeeld een snackbar, sportkantine, of bedrijfsrestaurant met kleine kokswaren op zeer bescheiden schaal. Ook kunt u eventueel een monster op eigen kosten nemen. Constateert u vervolgens dat de lozing van afvalwater beneden de norm blijft, dan kunt u overwegen om geen afscheider te plaatsen. Besef echter wel dat de samenstelling van het afvalwater sterk afhankelijk is van de werkzaamheden, en dat een meting niet altijd representatief is voor dat moment. Plaatst u geen vetafscheider / Vetput dan is dat voor een gemeente reden te meer om te controleren. De kosten voor de monstername zijn dan wel voor de gemeente.

De gemeente heeft de mogelijkheid om in bijzondere gevallen nadere eisen te stellen aan bijvoorbeeld de werkwijze in uw bedrijf, zodat zeker is dat er zo min mogelijk vet in het afvalwater komt. Als later de hoeveelheid vet toeneemt die met het afvalwater geloosd wordt, kan plaatsing van een vetafscheider / Vetput alsnog nodig zijn.

Wel een afscheider / Vetput ?

Indien u wel kiest voor een afscheider zal het accent niet meer liggen op controle van de vetconcentratie maar op het periodiek reinigen van de vetafscheider / Vetput . De afscheider dient zo vaak geledigd te worden als voor een goede werking noodzakelijk is. In de praktijk betekend dit dat de afscheider leeg gemaakt dient te worden indien de vetlaag de maximale dikte heeft bereikt van 16 cm, of indien het bezinkgedeelte voor meer dan de helft gevuld is met bezinksel.

Wat te doen bij twijfelgevallen ?

In het geval dat u niet meer weet of u nu wel of niet een vetafscheider / vetput moet plaatsen kan VETAFSCHEIDERS.NL u adviseren of kunt contact opnemen met de gemeente, afdeling milieuzaken of met de Omgevingsdienst.

Aandachtspunten bij het aanschaffen van een vetafscheider / vetput

Om te beginnen wordt door de omgevingsdienst als eis gesteld dat de afscheider dient te voldoen aan de NEN-EN 1825-1 en -2 , sommige gemeenten vragen ook een KOMO-keur. (dit kunnen ze echter niet verplichten omdat dit niet in het activiteitenbesluit terugkomt)

Het plaatsen van een controleput achter de afscheider wordt in veel gemeenten dringend aanbevolen, alhoewel dit door het nieuwe activiteitenbesluit ook niet meer kan worden afgedwongen. Verder dient er rekening mee gehouden te worden dat het rioolstelsel gescheiden is, dat wil zeggen dat er alleen maar afvalwater uit de keuken op de afscheider geloosd mag worden, in geen geval mogen er toiletten of regenafvoeren op de afscheider worden aangesloten.

Bij het plaatsen op een locatie waar er auto’s of vrachtwagens over de afscheider kunnen rijden is het noodzakelijk om gebruik te maken van zwaar verkeersdeksels.

Afvalstroomnummer lediging Vetafscheider / Vetput

De data van het reinigen van de vetafscheider dient u zelf bij te houden, belangrijk is het om de factuur of begeleidingsbrief te bewaren die u krijgt na het reinigen.

Hierop staat ons afvalstroomnummer vermeld , hieraan is te zien dat uw afscheider op een verantwoorde manier is gereinigd door een bedrijf dat over de juiste papieren en vergunningen beschikt.

Het leegzuigbedrijf moet er voor zorg dragen dat het ingezamelde vet op een legale manier wordt verwerkt. Op 10 oktober 2002 is de EU verordening 1774/2002 van het Europeesche parlement en de raad tot vaststelling van gezondheidsvoorschriften inzake niet voor menselijke consumptie bestemde dierlijke bijprodukten gewijzigd en gepubliceerd. Hierbij is bepaald dat het vervoederen van keukenafval en etensresten van horecabedrijven, of voedermiddelen die keukenafval of etensresten bevatten of daarvan afkomstig zijn (incl. frituurvet) vanaf 1 november 2002 niet meer mag worden vervoederd aan vee anders dan pelsdieren.